Manulife

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bao gồm:

• Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và Thư ủy quyền theo mẫu Công Ty.
• Các chứng từ liên quan đến sự kiện và quyền lợi bảo hiểm (vui lòng tham khảo tại đây)
• Các giấy tờ bao gồm cả chứng minh nhân dân của Người Thụ Hưởng và/hoặc người được ủy quyền nhận quyền lợi bảo hiểm, văn bản và/hoặc chứng từ tùy trường hợp cụ thể và cần thiết theo yêu cầu của Công Ty.


Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm:

• Bằng chứng và chứng từ phải được nộp về công ty trong 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

• Công Ty sẽ xem xét và chi trả quyền lợi bảo hiểm (nếu được chấp thuận) chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu.

Ghi chú:

(*) Trường hợp đặc biệt: Công Ty chỉ xem xét việc chậm nộp các bằng chứng/chứng từ là do các nguyên nhân liên quan đến quy định của pháp luật.
(*) Trường hợp từ chối chi trả, Công Ty sẽ có văn bản nêu rõ lý do từ chối.
(*) Quy định về việc loại trừ quyền lợi trợ cấp y tế nằm viện đối với Các Bệnh có sẵn: Bệnh Có Sẵn nghĩa là tình trạng bệnh tật hoặc tổn thương của Người Được Bảo Hiểm đã được bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán hay điều trị trước: (i) Ngày Cấp Hợp Đồng, hoặc (ii) ngày hiệu lực hoặc (iii) Ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Sản Phẩm Bổ Trợ này, lấy ngày nào đến sau. Hồ sơ y tế, tình trạng tiền sử bệnh được lưu giữ tại các cơ sở y tế được thành lập hợp pháp hoặc các thông tin do Người Được Bảo Hiểm tự kê khai được xem là bằng chứng đầy đủ và hợp pháp về Bệnh Có Sẵn.

Thời gian nhận khuyến mãi khi mua gói sản phẩm Bảo vệ linh hoạt chỉ diễn ra đến hết XXXXX
(*) Tùy thuộc vào các trường hợp Tử vong Do Tai Nạn hoặc Tình Trạng Thương Tật sẽ có các mức chi trả khác nhau. Vui lòng tham khảo Quy tắc điều khoản sản phẩm và các quy định từ Manulife